DEFINICJE

 • Fryzjer24.com - portal promocyjny dla firm.
 • Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Firmy w portalu Fryzjer24.com informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
 2. Rejestracja firmy:
  1. Zarejestrowanie Firmy w portalu polega na utworzeniu konta. Utowrzenie konta jest możliwe poprzez kontakt z naszym przedstawicielem. Dane kotaktowe znajdują się w dziale Kontakt. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca firmę oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania.
 3. Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane adresowe, osobowe lub inne Firmy ulegną zmianie, Firma zobowiązana jest do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez kotakt z przedstawicielem handlowym.
 4. Prawa autorskie:
  1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi Fryzjer24.com.
  2. Postanowienie punktu powyższego nie uchybia prawom autorskim Firmy do wprowadzonych do bazy Fryzjer24.com danych.
 5. Dane i materiały:
  1. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy.
  2. Firma oświadcza jednocześnie, że wszelkie przekazane przez nią do Fryzjer24.com dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi Fryzjer24.com związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Firma zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie portal Fryzjer24.com poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.
 6. Firma wyraża niniejszym zgodę na edycję przez Fryzjer24.com materiałów i danych wprowadzonych przez nią do portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania portalu.
 7. Zamieszczane opisy powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. Fryzjer24.com nie zapoznaje się przed publikacją na stronach portalu z każdą prezentacją lub wpisem, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji niespełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym.
 8. Firma akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach portalu Fryzjer24.com, w katalogach oraz serwisach branżowych.
 9. Firma wyraża zgodę na umieszczanie przez Fryzjer24.com w dowolnym miejscu portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Fryzjer24.com
 10. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych przez Fryzjer24.com, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

II. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność:
  1. Firma rejestrując się ponosi wszelką odpowiedzialności za przekazane portalowi Fryzjer24.com dane, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.
  2. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w portalu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.
  3. W sytuacji, gdy portal Fryzjer24.com uzyska informację o naruszeniu przez Firmę postanowień punktów powyższych, Fryzjer24.com upoważnione jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub prezentacji, a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 2. Fryzjer24.com nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych referencji oraz opinii zamieszczanych w portalu przez klientów Firmy. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału Fryzjer24.com. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.
 3. Fryzjer24.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Firmy za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Firmę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Fryzjer24.com.
 4. Fryzjer24.com nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy dostarczenia klientowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.
 5. Fryzjer24.com nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Firmą a jej klientami. Wszelkie nieporozumienia Firmy rozwiązują między sobą bez angażowania Fryzjer24.com w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 6. Fryzjer24.com nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zd. 1 Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.
 7. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Fryzjer24.com, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię Fryzjer24.com. W przypadku takiego postępowania po stronie Firmy, Fryzjer24.com zastrzega sobie prawo do usunięcia Firmy z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 8. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

III. KOSZTY, OPCJE I SPOSOBY REJESTROWANIA FIRM W PORTALU

 1. Dodanie Firmy możliwe jest poprzez kontakt z przedstawicielem handlowym.
 2. Szczegółowy opis funkcji i cen pakietów zostanie wysłany na żądanie na podany adres email.
 3. Po zakończeniu procedur związanych z publikacją danych Firma zobowiązana jest do dokonania płatności umówionej ceny pakietu. Do czasu weryfikacji i zatwierdzenia danych przez administratora prezentacja wyświetlana będzie jako wpis. Z chwilą zaksięgowania wpłaty wpis zostanie przeniesiony do umówionej wersji pakietu. Postanowienia zdania poprzedzającego w zakresie płatności nie mają zastosowania do wpisu.
 4. Firma akceptując niniejszy Regulamin upoważnia Fryzjer24.com do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. Okres obowiązywania wszystkich pakietów z zastrzeżeniem zd. 2 wynosi 12 miesięcy i biegnie od dnia otrzymania przez Fryzjer24.com potwierdzenia dokonania płatności. Dodanie wpisu odbywa się na czas nieoznaczony.
 6. Firmie w każdej chwili przysługuje prawo do zrezygnowania z usług oferowanych przez portal. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.
 7. Rezygnacja z pakietu powinna nastąpić najpóźniej na 7 dni przed wygaśnięciem pakietu. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powoduje przedłużenie okresu obowiązywania pakietu o kolejne 12 miesięcy i rodzi obowiązek uiszczenia odpowiedniej należności - postanowienie punktu III.5. stosuje się odpowiednio.
 8. Rezygnacje, o których mowa w pkt 6 i 7 Regulaminu odbywają się za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku nie otrzymania przez Firmę potwierdzenia dostarczenia wiadomości rezygnację należy złożyć telefonicznie pod numerem (022) 392 04 38.
 9. W przypadku zmiany wykupionego pakietu na wyższy w trakcie obowiązywania umowy, po stronie Firmy powstaje obowiązek dopłaty należnej Fryzjer24.com kwoty stanowiącej cenę nowo wybranego pakietu pomniejszoną o kwotę niewykorzystaną przypadająca do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Z chwilą otrzymania przez Fryzjer24.com potwierdzenia dokonania płatności (dopłaty) rozpoczyna się nowy 12 miesięczny okres rozliczeniowy dla wybranego pakietu. Zmiana pakietu wyższego na niższy w trakcie obowiązywania umowy nie jest możliwa.
 10. Fryzjer24.com zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych, a w szczególności zmian cen pakietów, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów próbnych. Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania w stosunku do zarejestrowanych w portalu Firm w trakcie trwania umowy.
 11. Niezależnie od rodzaju posiadanego pakietu Firma może otrzymywać od internautów opinie świadczące np. o jakości oferowanych produktów czy usług.
 12. Fryzjer24.com nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu lub prezentacji w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych przez cały czas obowiązywania pakietu. Zmienność pozycji wynika w szczególności z różnego doboru słów kluczowych przez Firmę, otrzymanych opinii i referencji, a także możliwości licytowania pozycji prezentacji przez pozostałe Firmy (tzw. bidowanie).

IV. REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej kontakt@fryzjer24.com
 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Fryzjer24.com. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zd. 1. może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Firma zostanie poinformowana drogą elektroniczną.
 3. Fryzjer24.com nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Firmy. Firma zobowiązana jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z Fryzjer24.com.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
 2. Firma oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
Znak zapytania

Czy po keratynowym prostowaniu włosy nie będą przesuszone?

Włosy po takim zabiegu będą nistety miały tendencję do przesuszania, należy dlatego stosować kosmetyki dedykowane do prostowania włosów, aby odpowiednio zabezpieczyć włosy, a także regularnie je nawilżać. czytaj wię™cej >>
Znak zapytania

Jak sobie radzić z przetluszczonymi włosami ?

Aby pozbyć się problemu przetłuszczających się włosów, w pierwszej kolejności należy dobrać odpowiedni szampon oraz stosować peeling oczyszczający skórę głowy. Zaleca się również odwiedzenie specjalisty od badania skóry głowy czyli trychologa. czytaj wię™cej >>
Znak zapytania

Jak zrobić domowa maseczke na przesuszone włosy?

Najważniejsze jest dobranie odpowiedniej maski przez fryzjera, którzy będzie w stanie ocenić z jakim rodzajem włosów mamy do czynienia. Wybraną maskę należy stosować raz w tygodniu aplikując ją na włosy oraz trzymając około 30 minut pod wpływem ciepła, ab czytaj wię™cej >>
Na skróty: Fryzjer24.com | Artykuły | Promocje | Pytania do specjalistów | Blog | Regulamin | Kariera | Kontakt | Obsługa Marketingowo - Reklamowa
© Copyright 2013 fryzjer24.com
All Rights reserved. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacją regulaminu.